preview

Městské gymnázium a Základní škola Jirkov

Městské gymnázium Jirkov poskytuje všeobecné středoškolské vzdělání. Absolventi školy jsou připraveni ke studiu na libovolné vysoké škole a kvalitní jazyková příprava umožňuje pokračovat ve studiu i v zahraničí. Jsme moderní dynamická škola.  Nižší počet žáků ve třídách zajišťuje individuální přístup a tím nabízí kvalitní výuku v příjemném prostředí bez nadměrného stresu.Ke čtyřletému studiu jsou přijímáni žáci z 9. tříd ZŠ po úspěšném absolvování přijímacího řízení. Přijímací zkoušky mají podobu písemných testů z českého jazyka a matematiky, které zpracovává centrum pro zjišťování výsledků vzdělání (CERMAT).Studenti prvního a druhého ročníku mají pevný učební plán, důraz je kladen na výuku jazyků a přírodovědných předmětů. Ve třetím a čtvrtém ročníku si studenti  vedle stálých předmětů vybírají i z volitelných předmětů již podle svého zájmu, zaměření a budoucí profese. Tyto předměty umožňují profilaci studentů vzhledem k jejich dalšímu studiu. Žáci čtyřletého studia se učí dvěma světovým jazykům.  Výuka probíhá ve skupinách do 15 žáků.Gymnázium podporuje sportovně nadané žáky. Nabízí možnost individuálního studijního plánu pro sportovní talenty s odpovídající sportovní výkonností.Studium je ukončeno maturitní zkouškou podle znění platného školského zákona.Studentům je k dispozici vybavená počítačová a multimediální učebna, chemická laboratoř a výtvarný atelier. V učebním plánu jsou i lyžařské, turistické a adaptační kurzy, celá řada exkurzí, besed a kulturních představení včetna filmového klubu.  V průběhu studia mají žáci možnost zúčastnit se zájezdů a pobytů v zahraničí. Rozvíjí se spolupráce s partnerskou školou v italské Falconara, Ancona, zejména výměnné pobyty našich a italských studentů spojené s účastí ve vyučování v partnerské škole.Od r. 2014 gymnázium  spolupracuje s kanadskou krajanskou organizací v Edmontonu.Škola disponuje vlastní, novou jídelnou, žáci mají na výběr ze dvou hlavních jídel.Gymnázium každoročně přispívá ke kulturnímu a společenskému životu města pořádáním tradičního Majálesu, účastí na charitativních vánočních trzích, sportovních akcích a pořádáním maturitního plesu.Profesorský sbor školy tvoří plně kvalifikovaní učitelé s aprobací pro výuku na střední škole.