preview

Základní škola, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace

  • Okružní 1235/8, 43401 Most
  • Tel.: 734 752 008
  • Web: www.18zs.cz

Popis

Základní škola Most byla slavnostně otevřena 1. 9. 1992.  Škola se nachází na jednom z mosteckých sídlišť a v současné době ji navštěvuje 462 žáků. Působí zde 28 učitelů, 5 asistentů pedagoga a 5 vychovatelek. Škola je nositelem certifikátu SMART Vzorová škola, Rodiče vítání, Aktivní škola 2014/2015, Ekoškola a Škola in eTwinning. Škola klade důraz na výuku cizích jazyků (výuka anglického jazyka již od 1. tříd), využívání informačních a komunikačních technologií, inkluzivní vzdělávání a ekologickou výchovu. Ve výuce také využívá digitální technologie a interaktivní učebnice.

Kde studovat po základní škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: www.18zs.cz
Zaměření školy: Jazykové
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet studentů: 462

Podrobné informace o škole

Počet tříd: 21, předpoklad pro školní rok 2015/2016 otevření 2 až 3 prvních tříd a jedné přípravné třídy.

Vzdělávací program: Školní vzdělávací program Učení s prožitkem s rozšířenou výukou cizích jazyků, informačních a komunikačních technologií.

Zaměření: výuka cizích jazyků, certifikát škola in e Twinning, využívání informačních a komunikačních technologií – vzorová škola SMART, ekologická výchova - certifikát Ekoškola, kvalifikovaná náprava vývojových poruch učení, grafomotorických obtíží a logopedie.

Přípravná třída: ano, jako alternativa pro děti posledního ročníku MŠ a děti s odkladem povinné školní docházky. Děti jsou na úspěšné zvládnutí 1. třídy připravovány kvalifikovanou učitelkou MŠ.

Jazyková výuka: povinná výuka anglického jazyka od počátku školní docházky (v 1. a ve 2. ročníku 2 hodiny týdně, od 3. ročníku do 9. ročníku 3 hodiny týdně), od 8. ročníku povinný druhý cizí jazyk.

Volitelné předměty: ekologická výchova, sportovní hry, eTwinning, konverzace v anglickém jazyce, užité výtvarné činnosti, ICT v zeměpise, psaní na počítači.

Odborné učebny: deset učeben s interaktivními tabulemi, tři počítačové učebny s připojením na internet, odborná učebna cizích jazyků se sluchátkovým systémem, odborná učebna fyziky s dataprojektorem, učebna chemie s laboratoří, učebna přírodopisu s dataprojektorem, učebny dějepisu a zeměpisu s interaktivními tabulemi, cvičná kuchyňka, cvičné dílny, odborné učebny pro nápravu vývojových poruch učení a logopedie, keramická dílna s pecí a hrnčířským kruhem, dvě tělocvičny, hřiště s atletickou dráhou, školní arboretum, skleník a učebna v přírodě.

Mimoškolní činnost: sportovní kroužek, atletika, florbal, basketbal, judo, karate, mažoretky, stolní hokej, keramika, přírodovědný kroužek, dramatický kroužek a tvorba školního časopisu, psaní na počítači všemi deseti, stolní tenis. 

Školní družina: ano, v provozu od 6:00 do 17:00 hodin, v případě zájmu rodičů i během vedlejších prázdnin.

Školní jídelna: ano, výběr ze 2 hlavních jídel, možnost objednání či odhlašování jídel i přes internet.

Kantýna: ano, potravinový automat, dále zajišťuje prodej dotovaného školního mléka, projekt Ovoce do škol – pro žáky 1. až 5. tříd ovoce zdarma.

Knihovna: ano i anglojazyčná literatura, obměna knižního fondu ve spolupráci s městskou knihovnou.
Žákovský parlament: ano, žáci se spolupodílejí na životě školy.

Škola vyniká širokou nabídkou mimoškolních aktivit a přátelským klimatem, za vstřícnou komunikaci a spolupráci s rodiči žáků získala značku Rodiče vítáni. Škola je bezbariérová, dostupná i dojíždějícím žákům, má upravený začátek vyučování, výuka začíná v 8,20 hodin. Škola klade důraz na prevenci rizikového chování, má zavedenu elektronickou žákovskou knížku i komunikační systém, který umožňuje zákonným zástupcům být v denní komunikaci s vyučujícími.

Žákům i rodičům škola nabízí konzultace speciálního pedagoga a logopedické asistentky. Škola každoročně pořádá lyžařské kurzy, ozdravné a poznávací pobyty v zahraničí, výjezdy do škol v přírodě, školní výlety. Pravidelnou součástí výuky jazyků se stává komunikace se zahraničními partnery v anglickém jazyce a také výjezdy žáků zapojených v projektu Comenius do partnerských zemí zdarma.

Pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče připravuje adaptační kurz S beruškou na cestách. Úzce spolupracuje se sousedními MŠ při adaptaci dětí na školu.                      

  • Základní škola, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace
  • Okružní 1235/8, 43401 Most
  • tel.: 734 752 008
  • www.18zs.cz

Diskuze